Przepisy podatkowe dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Belgii

Data publikacji: 08.07.2020

Przepisy podatkowe dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Belgii.

Siedziba Twojej firmy i stały zakład podatkowy w Belgii.

Państwa firma chce rozwijać działalność w Belgii... Jakie są obowiązujące przepisy podatkowe? Dzięki rosnącej mobilności i globalizacji, przedsiębiorcy aktywnie budujący rozwój swojej firmy, coraz szybciej przenoszą się za granicę. Czasami dotyczy to jedynie sprzedaży produktów za granicą. W innych przypadkach chodzi o oferowanie usług za granicą lub o wysyłanie pracowników w celu zdobycia pozycji na rynku zagranicznym.

Wymaga to jednak ostrożności, gdyż działania te często tworzą dodatkowe zobowiązania podatkowe. Ma to miejsce w przypadku, gdy działalność zagraniczna polskiej firmy/spółki powoduje powstanie stałego zakładu dla celów podatkowych. Ewolucja, która może mieć konsekwencje podatkowe i jednocześnie stwarzająca możliwości...

Kiedy za granicą powstaje stały zakład podatkowy?

Polska i Belgia (podobnie jak wiele innych krajów) zawarły umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zawarte są w niej zasady w odniesieniu do tego, czy został utworzony stały zakład czy też nie.

„Stały zakład” powstaje zasadniczo wtedy, kiedy istnieje „stała placówka”, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa. Na przykład: siedziba zarządu, filia, biuro, fabryka, warsztat, ...

Krótko mówiąc, taki stały zakład podatkowy może powstać:
• gdy przedsiębiorstwo belgijskie ma stałą siedzibę za granicą, z której pracownicy prowadzą główną działalność przedsiębiorstwa; lub
• gdy pracownicy pracujący w Belgii są upoważnieni do reprezentowania firmy i podejmowania zobowiązań.

Definicja „stałego zakładu” coraz częściej poddawana jest interpretacji ekonomicznej, w ramach której ustala się, w którym kraju odgrywana jest zasadnicza rola w różnych aspektach działalności.

Jakie obowiązki stwarza stały zakład podatkowy w Belgii?

Wszystkie zyski wygenerowane z działalności stałego zakładu podlegają zasadniczo opodatkowaniu w tym państwie. Aby zagraniczna administracja podatkowa mogła zrozumieć zyski osiągane na jej terytorium, przedsiębiorstwa muszą wypełniać obowiązki sprawozdawcze. Do obowiązków należy prowadzenie ksiąg rachunkowych, które pozwalają na ustalenie wyniku i złożenie lokalnej deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych. Często konieczne jest również przedłożenie rocznego sprawozdania finansowego z siedziby głównej (tj. polskiego przedsiębiorstwa/ spółki).

Te dodatkowe obowiązki oczywiście pociągają za sobą koszty, ale zapewniają jasność i przejrzystość co do tego, która część zysku może być opodatkowana za granicą (Belgia), a która część może być opodatkowana w kraju macierzystym (Polska). Pozwala to na uniknięcie ryzyka podwójnego opodatkowania ab initio.

Również obowiązki w Polsce.

W Polsce należy wskazać ogólnoświatowy wynik polskiej spółki, z uwzględnieniem wyników zagranicznych stałych zakładów. Konwencje o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują jednak, że Polska nie będzie nakładać podatku dochodowego od osób prawnych na zyski zakładów, które zostały już opodatkowane za granicą. Polska administracja będzie miała nadal wgląd w zyski przypisane zakładom zagranicznym. Prawidłowe przyporządkowanie wyników do Polski i do zagranicznego stałego zakładu jest niezmiernie ważne, żeby uniknąć dyskusji.

A może lepiej byłoby założyć w Belgii jednostkę zależną?

Straty poniesione przez zagraniczny stały zakład mogą obniżyć polski wynik podlegający opodatkowaniu, co oznacza, że w pierwszych latach po rozpoczęciu działalności często wybierana jest opcja uznania stałego zakładu w Belgii.

Jeśli działalność zagraniczna jest stabilna lub jeśli jest to działalność ryzykowna, którą najlepiej oddzielić od polskiej firmy, często podejmowana jest decyzja o założeniu zagranicznej, belgijskiej spółki. Obowiązki księgowe i podatkowe są zazwyczaj podobne do obowiązków w przypadku stałego zakładu.

Idem dla podatku VAT?

Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że przepisy dotyczące podatku VAT są bardziej rygorystyczne, a zatem istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że w tym zakresie będziecie mieli Państwo do czynienia ze stałym zakładem. Również w tym przypadku należy wziąć pod uwagę lokalne przepisy dotyczące podatku VAT. Generalnie oznacza to, że Państwa firma musi posiadać siedzibę za granicą, która musi być zarządzana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa wobec osób trzecich (dostawców klientów). Należy również przeprowadzać transakcje podlegające opodatkowaniu VAT.

W momencie rejestracji wymagane jest również przekazanie do rejestru różnych dokumentów uzupełniających w celu zweryfikowania poprawności informacji dotyczących beneficjentów końcowych (dokumenty tożsamości, rejestr udziałów, statut spółki itp.).

Zatrudnienie za granicą: także konsekwencje dla Państwa pracowników.

Fizyczne wysyłanie personelu do Belgii w celu rozwijania lub wspierania lokalnej działalności może spowodować, że Państwa pracownicy będą (częściowo) podlegać opodatkowaniu w Belgii. Biorąc pod uwagę nasze belgijskie progi podatkowe i szereg korzystnych systemów podatkowych, nie musi to koniecznie oznaczać coś złego. Ponadto, jednoczesne zatrudnienie w różnych krajach może pozwolić na wypracowanie systemu podziału wynagrodzenia dla niektórych pracowników. Zawsze z wyprzedzeniem należy zasięgnąć informacji o obowiązujących formalnościach w zakresie przepisów socjalnych i innych.

Konkluzja.

Polskie firmy działające w Belgii często nie zdają sobie sprawy z tego, że mają „stały zakład”. Ostatnio zaobserwowaliśmy wzrost liczby kontroli pod kątem stałych zakładów, zarówno w Belgii jak i za granicą. Kontrole te mogą prowadzić de facto do podwójnego opodatkowania ekonomicznego polskich przedsiębiorstw.

Zasięgnięcie rzetelnych informacji na starcie może być dla Państwa korzystne, ponieważ zaprzeczanie/ ignorowanie istnienia stałego zakładu podatkowego w Belgii może prowadzić do podwójnego opodatkowania. To dobry powód, aby skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy, który pomoże Państwu w rozpoczęciu zagranicznych projektów.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Jowita Sokołowska

Comments are closed.