Warunki wykonania usług

Warunki ogólne wykonania usług

 1. Opis zlecenia: Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy wykonanie konkretnych usług. Zleceniobiorca przyjmuje to zlecenie. Warunki szczegółowe realizacji usług oraz ceny zawarte są w umowie indywidualnej. Ewentualne zmiany dot. niniejszych usług, warunków wykonania lub wynagrodzenia będą ustalane przez strony pisemnie. Zleceniobiorca jest całkowicie niezależny w sprawach dostarczania usług i dostarcza je według własnego profesjonalnego uznania, współpracując bądź też nie, z zewnętrznymi partnerami. Zleceniobiorca zachowuje prawo do decydowania o tym, jakich partnerów angażuje do realizacji zlecenia oraz prawo do zmienienia partnerów w czasie trwania zlecenia.
 2. Niezobowiązujące oferty: Wszystkie oferty Zleceniobiorcy są niezobowiązujące. Zleceniobiorca jest związany jedynie po wyraźnym przyjęciu przez zleceniodawcę, bez zastrzeżeń i zmian.
 3. Ceny: Wynagrodzenie za dostarczone usługi, powiększone o należny podatek VAT, będzie naliczane od faktury i wypłacane w ciągu 15 (piętnastu) dni kalendarzowych po dacie wystawienia faktury. Przy braku zapłaty, od dnia upłynięcia terminu zapłaty na mocy prawa i bez wysyłania upomnień będą naliczane odsetki za spóźnienie, w wysokości 1% (jednego procenta) na miesiąc, obliczonego na podstawie kwoty niezapłaconego wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT. Ponadto w przypadku całkowitego lub częściowego niezapłacenia długu w dniu upłynięcia terminu zapłaty, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do zapłaty, saldo zostanie zwiększone o 12% (dwanaście procent) przy minimalnej kwocie 100,00 euro (stu euro), nawet przy przyznaniu odroczenia. Płatność faktur dokonywana jest na adres siedziby Zleceniobiorcy. Wszelkie skargi związane z fakturami powinny zostać dostarczone do Zleceniobiorcy w ciągu 8 (ośmiu) dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury, drogą umotywowanego listu poleconego z podaniem szczegółów skargi oraz numeru faktury. Po wskazanym terminie skargi nie będą przyjmowane. Zleceniobiorca przyznaje sobie prawo do naliczenia dodatkowych kosztów administracyjnych związanych ze zmianami wprowadzonymi do oryginalnej faktury na prośbę Zleceniodawcy.
 4. Informacje: Zleceniobiorca świadczy usługi w granicach udzielonych przez Zleceniodawcę informacji i przyznanych przez niego uprawnień. Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczenia Zleceniobiorcy wszelkich potrzebnych i istotnych informacji. Zleceniobiorca nie ma obowiązku przeprowadzania kontroli odnośnie treści, prawidłowości i kompletności danych dostarczonych przez Zleceniodawcę.
 5. Odpowiedzialność prawna: Zleceniobiorca jest związany jedynie poprzez umowę gwarantującą wykonanie usługi przy dołożeniu przez niego wszelkich starań. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność prawną jedynie w przypadku, gdy Zleceniodawca wykaże, że nie spełnił on swoich zobowiązań na skutek błędnego sposobu działania. Odszkodowanie pozostaje ograniczone do dającej się przewidzieć szkody, która byłaby bezpośrednią konsekwencją błędnego sposobu działania Zleceniobiorcy. Zleceniodawca nie może wystąpić z roszczeniem odszkodowania wynikającego z innych, niebezpośrednich szkód, takich jak straty pośredniej, konsekwencji strajku, zwiększenia kosztów ogólnych, itp. Zleceniobiorca ma możliwość naprawienie błędu na własny koszt. W takim wypadku Zleceniodawca nie może żądać odszkodowania. W przypadku, gdy Zleceniodawca chciałby skorzystać z przysługującemu mu prawa do odszkodowania, powinien on w ciągu 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych po wystąpieniu zarzucanego błędu, powiadomić o tym Zleceniobiorcę listem poleconym. Dzieje się tak pod karą wygaśnięcia tego prawa.
 6. Siła wyższa: Zleceniobiorca jest wolny od zobowiązań w przypadku działania siły wyższej. Za taki przypadek uznaje się różne przyczyny zewnętrzne, dziejące się poza wolą Zleceniobiorcy lub każde wydarzenie, którego nie można w sposób uzasadniony przypisać Zleceniobiorcy i które tworzy nie dającą się obejść przeszkodę w dalszej realizacji umowy.
 7. Poufność: Zleceniobiorca zobowiązuje się do poufnego traktowania wszelkich danych udostępnionych mu przez Zleceniodawcę w celu realizacji tej umowy.
 8. Czas trwania i zakończenie umowy: Dzień wejścia w życie tej umowy, jak również długość jej trwania, termin wypowiedzenia oraz ewentualne automatyczne przedłużenia zostały opisane w umowie indywidualnej. Wypowiedzenie powinno zostać dostarczone drugiej stronie listem poleconym. List polecony uważa się za skutecznie doręczony trzeciego dnia kalendarzowego od dnia nadania. Przy braku konkretnych ustaleń zlecenie uważa się za rozpoczęte po otrzymaniu podpisanej umowy. Wszelkie podjęte działania i poczynione koszty będą od powyższego terminu umieszczane na fakturze.

W przypadku, gdy w okresie 15 (piętnastu) dni po ostatecznej dacie zapłaty, płatność nie zostanie uiszczona przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca ma prawo do rozwiązania indywidualnej umowy w sposób zgodny z prawem i bez konieczności wysyłania upomnienia, bez możliwości Zleceniodawcy do domagania się od niego jakiegokolwiek odszkodowania. Zleceniobiorca wezwie w takim przypadku Zleceniobiorcę listem poleconym do zapłaty i poinformuje go o dacie, z którą niniejszą umowę uzna się za rozwiązaną.

Umowa indywidualna wygasa automatycznie w przypadku śmierci, niewypłacalności, rozwiązania firmy lub bankructwa Zleceniodawcy. W przypadku niewypłacalności lub bankructwa umowa kończy się zgodnie z prawem w momencie, w którym zawieszone zostaną płatności do Zleceniobiorcy.

Umowa nie ulega rozwiązaniu w związku ze zmianą w strukturze lub zmianą odpowiedzialności stron.

 1. Jurysdykcja i prawo właściwe: Niniejsza umowa będzie przestrzegana przez obie strony w dobrej wierze. Wszelkie spory związane z wykonaniem postanowień zawartych w umowie będą rozwiązywane polubownie w postępowaniu pojednawczym. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w ciągu 14 (czternastu) dni, sądem właściwym do rozstrzygania wszystkich sporów, które wynikają lub mają związek z umową indywidualną, są jedynie sądy z okręgu w którym Zleceniobiorca ma swoją siedzibę. Zleceniobiorca ma jednak również prawo do wystosowania pozwu, w celu stawienia się przed sądem, który byłby właściwy zgodnie z prawem zwyczajowym. W przypadku niniejszej umowy zastosowanie ma prawo belgijskie.
 2. Brak odstępstw od warunków ogólnych: Niniejsze warunki ogólne nie mogą zawierać żadnych uchyleń i mają pierwszeństwo w stosunku do wszystkich innych ustaleń. Odesłanie przez Zleceniodawcę do jego własnych warunków ogólnych nie będzie miało jakiegokolwiek efektu. Jakiekolwiek odstępstwo od warunków ogólnych jest możliwe jedynie jeśli zostanie to ustalone pisemnie.
 3. Przetwarzanie danych osobowych: na podstawie umowy zawartej między stronami może przetwarzać dane osobowe w celach określonych w niniejszej Umowie. Dane osobowe będą przetwarzane tylko wtedy, gdy wiąże się to z realizacją umowy (tj. wniosek Limosa, A1, wnioski we wszelkiego rodzaju instytucjach rządowych, informowanie klienta o nowych produktach, które są ściśle związane z produktami, których przedmiot stanowi Niniejsza Umowa, ...). Jeżeli Zleceniodawca przetwarza dane osobowe w innych celach, to najpierw musi uzyskać na to zgodę klienta. Zleceniodawca przedstawi klientowi możliwości wykorzystania swoich praw związanych z własnymi danymi osobowymi. Klient zostanie poinformowany o swoich prawach (i innych kwestiach) w polityce prywatności, którą można znaleźć na stronie internetowej www.jowitasokolowska.be. Dane są przechowywane przez okres trwania umowy.
 4. Przenośność powództw i roszczeń: Zleceniobiorca może przenieść posiadające powództwa i roszczenia w stosunku do klienta na osoby trzecie. Osoba trzecia stanie się w konsekwencji stroną, której Zleceniodawca będzie zobowiązany zapłacić nieuregulowane zadłużenia w stosunku do Zleceniobiorcy.  Wystarcza, aby Zleceniobiorca przeniósł postępowanie poprzez zwykły list lub e-mail informujący Zleceniodawcę.